Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-08-2020.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Merel Veen, eigenaar coachpraktijk Mindcolours, KvK nr: 55458572

Utrechtseweg 82, 3702 AD Zeist

06-19234053

merel@coachpraktijkmindcolours.nl

 

Het gebruik van persoonsgegevens door Merel Veen

Merel Veen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Merel Veen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN, uitsluitend in het kader van een werkfit traject voor UWV
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Fysieke en of psychische klachten
 • Begeleidingsplan
 • Gespreksverslagen

Doeleinden

Merel Veen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 • Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 • Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

 • Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 • Het onderhouden van contact;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals facturering
 • Het bieden van begeleiding op maat naar aanleiding van de hulpvraag van cliënt en/of opdrachtgever. Dit geldt voor individuele gesprekken en voor trainingen.
 • Het geven van trainingen op het gebied van mindfulness, omgaan met stress en energiemanagement.
 • Rapporteren van het verloop van een begeleidingstraject aan een opdrachtgever.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of vanwege een gerechtvaardigd belang. (Art 6, AVG)

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Merel Veen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beheer van haar systemen;

 Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Merel Veen persoonsgegevens uitwisselen. Merel Veen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn website en mijn systemen, belastingadviseurs of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Merel Veen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Merel Veen zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Opslag van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden opgeslagen. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland. Meer in het bijzonder kunnen uw gegevens worden opgeslagen in Amerika door het gebruik van dropbox. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Merel Veen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Merel Veen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. De wettelijke bewaartermijn voor cliëntdossiers is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Merel Veen passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Merel Veen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Merel Veen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Merel Veen

Tel nr: 06-19234053

E-mail: merel@coachpraktijkmindcolours.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Merel Veen, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-10-2022.

Merel Veen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.